oferta - Klienci indywidualni

a. Mapy do celów projektowych:

Przed rozpoczęciem budowy domu jednorodzinnego, budynku gospodarczego, sieci lub przyłącza, potrzebują Państwo usług geodety w celu otrzymania mapy do celów projektowych. Na podstawie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego mapie do celów projektowych biuro projektowo-architektoniczne wykona projekt zagospodarowania działki (terenu). Jest to dokument niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.

Firma GeoStatik wykonuje mapy zarówno w formie klasycznej (analogowej) jak i numerycznej w środowisku CAD. Mapy wykonywane są ze szczególna starannością oraz zgodnie z prawem oraz sztuką zawodową, tak aby spełniały w 100 % oczekiwania klienta.

Mapa do celów projektowych jest aktualną mapą zasadniczą czyli wielkoskalowym opracowaniem kartograficznym. Treść mapy do celów projektowych poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania nieruchomości powinna zawierać:

  • linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic i dróg, jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
  • usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody
  • usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta z celem wykonywanej pracy
  • projektowany przebieg już uzgodnionych przez ZUD sieci i przyłączy
b. Tyczenia:

W momencie gdy uzyskają Państwo pozwolenie na budowę, kolejnym etapem od strony geodety jest geodezyjne wytyczenie obiektu na gruncie oraz zmiana użytkowania działki, np. z gruntów rolnych na grunty zurbanizowane, niezabudowane, które z kolei po zakończeniu budowy zostaną przekształcone np. na grunty budowlane.

Firma GeoStatik dzięki wiedzy i sprzętowi pomiarowemu najwyższej klasy wykona to zlecenie szybko nie tracąc przy tym na dokładności wytyczonych osi konstrukcyjnych.

Podczas tyczenia gwarantujemy:

  • wytyczenie osi konstrukcyjnych z przeniesieniem ich na ławice ciesielskie z dokładnością 1mm
  • ustawienie ławic na równiej rzędnej, np. na rzędnej zera budowy
  • wykonanie szkicu tyczenia
  • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków dotyczących Państwa działki w zakresie zmiany użytkowania gruntu
  • markowanie granic w terenie palami drewnianymi w celu sprawdzenia poprawności usytuowania obiektu na gruncie

Firma GeoStatik wykona również wymagane prawem wytyczenia sieci lub przyłącza którego podłączenie do sieci znajduje się na innej działce nie przyległej do Państwa

c.Pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne

Finalnym etapem pracy geodety przy realizacji Państwa budowy jest wykonanie pomiaru powykonawczego zakończonej inwestycji. Należy pamiętać, że geodezyjna inwentaryzacja wykonanych przyłączy lub sieci do Państwa budynku jest wykonywana na bieżąco przez geodetę, poprzez tak zwany pomiar bezpośredni w wykopie, natomiast budynek oraz zagospodarowanie działki zostaje mierzone po zakończeniu prac budowlanych.

Pomiar powykonawczy jest niezbędny do zakończenia budowy. Geodeta jest również zobligowany do stwierdzenia zgodności lub niezgodność wykonanego budynku i przyłączy. W związku z powyższym geodezyjne wyznaczenie jest bardzo istotne, aby inwestycja została pozytywnie odebrana i zakończona.

referencje

Firma TYTAN Gruszka Kowalski Sp.J. miała przyjemność współpracować z Firmą GeoStatik Geodezyjna Obsługa Inwestycji Grzegorz Bocianowski podczas realizacji inwestycji retencyjnych oraz pomiarach kubatury mas ziemnych...

TYTAN Gruszka Kowalski Sp.J.

Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych OSTROGA Lidia Bachor i Bartłomiej Ciechanowski miała przyjemność współpracować z Firmą GeoStatik Geodezyjna Obsługa Inwestycji Grzegorz Bocianowski przy realizacji inwestycji hydrotechnicznych oraz retencyjnych...

Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych OSTROGA