oferta - Miernictwo górnicze

Obsługa miernicza odkrywkowych zakładów górniczych:

Zgodnie z art. 116 ust. 3 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, dokumentację mierniczo-geologiczną sporządza mierniczy górniczy, a w przypadku wydobywania kopalin metodą odkrywkową – także osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Na podstawie w/w art. jako geodeta uprawniony oraz osoba dozoru ruchu w specjalności mierniczej danego zakładu górniczego świadczę pełen zakres usług.

Oprócz dokumentacji mierniczej, wykonujemy opracowania graficzne do:

 • projektu robót geologicznych na rozpoznanie złoża,
 • dokumentacji geologicznej złoża,
 • wniosku o udzielenie koncesji na wydobycie kopaliny,
 • projektu zagospodarowania złoża
 • planu ruchu

Nasze pomiary i opracowania kartograficzne są realizowane zgodnie z przepisami prawa i normami, określającymi tworzenie i redakcję map górniczych.

Mapa obszaru i terenu górniczegoRys.1 mapa obszaru i terenu górniczego

Duży nacisk kładziemy również na kontrole prac rekultywacyjnych oraz aktualizacje ewidencji gruntów i budynków. Wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej generują duże opłaty wyłączeniowe, dlatego działamy szybko i sprawnie aby rekultywacja w terenie przebiegła zgodnie z projektem rekultywacji a komisja nie miała żadnych zastrzeżeń co do zakresu prac. W dalszych etapach wraz z firmą klasyfikacyjną, wprowadzamy zmiany w bazie ewidencji gruntów i budynków. Wszystko po to, aby jak najkrócej podlegać opłatom wyłączeniowym i podatku od nieruchomości.

Realizujemy również prace weryfikacyjne na odkrywkowych zakładach górniczych, wydobywających kopalinę spod lustra wody. Polegają one na zintegrowanym pomiarze batymetrycznym i satelitarnym wyrobiska górniczego. Na podstawie tych pomiarów opracowujemy mapy różnicowe w odniesieniu do modelu spągu złoża, gdzie określamy i szacujemy straty eksploatacyjne. Oczywiście przy założeniu bezbłędności dokumentacji geologicznej i modelu 3D spągu złoża, który jest w tym przypadku modelem odniesienia.

Mapa różnicowa dna wyrobiskaRys.2 mapa różnicowa dna wyrobiska

Oprócz powyższego realizujemy także:
 • bieżącą kontrolę mierniczą i geodezyjną w terenie,
 • pomiary i obliczenie objętości składowanego kruszywa,
 • tyczenie granic robót udostępniających i wydobywczych, granic obszaru i terenu górniczego oraz granic pasów i filarów ochronnych,
 • kompleksową obsługę geodezyjną podczas budowy zakładów przeróbczych, linii technologicznych oraz inwestycji każdego typu,
 • pomiary nietypowe, tj. pozycjonowanie wysokościowe maszyn górniczych czy kontrola osiowości linii technologicznych,
 • pomiary deformacji terenu górniczego,
 • plany sytuacyjne bocznic kolejowych.

referencje

Firma TYTAN Gruszka Kowalski Sp.J. miała przyjemność współpracować z Firmą GeoStatik Geodezyjna Obsługa Inwestycji Grzegorz Bocianowski podczas realizacji inwestycji retencyjnych oraz pomiarach kubatury mas ziemnych...

TYTAN Gruszka Kowalski Sp.J.

Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych OSTROGA Lidia Bachor i Bartłomiej Ciechanowski miała przyjemność współpracować z Firmą GeoStatik Geodezyjna Obsługa Inwestycji Grzegorz Bocianowski przy realizacji inwestycji hydrotechnicznych oraz retencyjnych...

Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych OSTROGA