oferta - Projektanci i architekci

a. Mapa do celów projektowych

Firma GeoStatik wykonuje mapy zarówno w formie klasycznej (analogowej) jak i numerycznej w środowisku CAD. Mapy wykonywane są ze szczególna starannością, zgodnie z prawem oraz sztuką zawodową, tak aby spełniały w 100 % oczekiwania klienta.

Mapa do celów projektowych jest aktualną mapą zasadniczą czyli wielkoskalowym opracowaniem kartograficznym. Treść mapy do celów projektowych poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania nieruchomości powinna zawierać:

 • linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic i dróg, jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 • usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody
 • usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta z celem wykonywanej pracy
 • projektowany przebieg już uzgodnionych przez ZUD sieci i przyłączy
b. Tyczenia

Firma GeoStatik dzięki wiedzy i sprzętowi pomiarowemu najwyższej klasy wykona tyczenie szybko nie tracąc przy tym na dokładności wytyczonych osi konstrukcyjnych. Podczas tyczenia gwarantujemy:

 • wytyczenie osi konstrukcyjnych z przeniesieniem ich na ławice ciesielskie z dokładnością 1mm
 • ustawienie ławic na równiej rzędnej, np. na rzędnej zera budowy
 • wykonanie szkicu tyczenia
 • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków dotyczących Państwa działki w zakresie zmiany użytkowania gruntu
 • markowanie granic w terenie palami drewnianymi w celu sprawdzenia poprawności usytuowania obiektu na gruncie

Jeśli planowaną inwestycją jest budowa sieci lub przyłącza, której podłączenie znajduje się na innej działce nie przyległej do działki objętej inwestycją, również wymagane jest geodezyjne wyznaczenie przebiegu sieci lub przyłącza na gruncie. Takie wyznaczenie również zostanie zrealizowane.

c. Pomiar powykonawczy i inwentaryzacyjny

Finalnym etapem geodety przy realizacji jakiekolwiek budowy jest wymagane prawem wykonanie pomiaru powykonawczego wykonanej inwestycji.

Wykonujemy pomiary powykonawcze każdego typu:

 • obiekty budowlane,
 • sieci uzbrojenia terenu,
 • obiekty topograficzne i zagospodarowania terenu

Geodeta jest również zobligowany aby stwierdzić zgodność lub niezgodność wykonanej inwestycji w stosunku do założeń projektowych, czyli usytuowania projektowanych szczegółów terenowych.

D. Pomiary powierzchni lokali

Jeśli przy planowanym remoncie lub renowacji budynku niezbędna jest wiedza o powierzchni lokali, korytarzy, lub innych pomieszczeń, firma GeoStatik wykona tą usługę. W ramach tego zlecenia wykonamy obmiar powierzchni oraz rzut mierzonych pomieszczeń w formie analogowej oraz numerycznej.

referencje

Firma TYTAN Gruszka Kowalski Sp.J. miała przyjemność współpracować z Firmą GeoStatik Geodezyjna Obsługa Inwestycji Grzegorz Bocianowski podczas realizacji inwestycji retencyjnych oraz pomiarach kubatury mas ziemnych...

TYTAN Gruszka Kowalski Sp.J.

Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych OSTROGA Lidia Bachor i Bartłomiej Ciechanowski miała przyjemność współpracować z Firmą GeoStatik Geodezyjna Obsługa Inwestycji Grzegorz Bocianowski przy realizacji inwestycji hydrotechnicznych oraz retencyjnych...

Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych OSTROGA